Dnes je: 30.5.2024

O nás

„HOŘÍÍÍÍ‘‘. „Volej honem hasiče“. „Ale které, vždyť v televizi říkali, že jich více jak polovinu zruší, to sem ti profíci asi nestihnou dojet včas“. „Tak zavolej souseda. Na hasičském plese tě vykrůcal ostošest, je přeci v tom jejich hasičském sboru, tak ať se teď ukáže, jaký je frajer“. „Nojo, ale on říkal, že tenkrát, když naposledy hořel ten traktor, že nejezdí k zásahům, protože není v JSDH, ale v SDH.“. „A co jako, to jako není tedy hasič? JSDH, SDH, to je fuk, ať upaluje hasit.“
 
SDH a JSDH, je v tom vůbec nějaký rozdíl? Vždyť to přeci je Sbor Dobrovolných Hasičů. A Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů obce. Samý dobrovolný hasič. V čem je tedy rozdíl, tedy, pokud vůbec je v tom rozdíl? Ano, rozdíl v tom je. Nelze se divit, že znám moc není, protože na první pohled není vidět. Důležitější přeci je výsledek činnosti dobrovolného hasičstva. Pomoc. Pomoc při požáru, záplavách či dopravní nehodě. A pomocí bližnímu svému se vyznačuje každý hasič, ať člen SDH či JSDH.
 
Ale teď už k vysvětlení samé podstaty rozdílu mezi těmito dvěma zkratkami.

SDH

Sbor dobrovolných hasičů je občanské sdružení (v naší obci je to Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska), pracující na úseku požární ochrany. Jako občanské sdružení se velkou měrou podílí na společenském, kulturním i sportovním dění dané obce. Řídí se zákonem č.83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tedy zákonem „O sdružování občanů“. Toto sdružení, ostatně jako i ostatní občanská sdružení, nesmí dle §5 tohoto zákona, vykonávat funkci státních orgánů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Nesmí řídit státní orgány a ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jejich členy. Občanským sdružením, veřejně prospěšným organizacím a jiným orgánům a organizacím může být poskytována dotace v souladu se zákonem č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Členy SDH nejčastěji potkáte při práci s mládeží, organizování kulturních a zábavných akcích, na brigádách, na hasičských soutěžích. Členem SDH se může stát kdokoliv. Jednotlivé pobočné spolky jsou financované z vlastních zdrojů.

JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů se řídí zákonem 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy zákonem „O požární ochraně“. Všechny Jednotky požární ochrany, tzn. také Jednotky sboru dobrovolných hasičů, jsou součástí celostátního IZS (Integrovaného záchranného systému) včetně záchranných složek – zdravotnické záchranné služby, policie ČR a Městské policie. Zřizovatelem JSDH dle §29 zákona 133/1885 Sb., je obec. Jako taková veškerou činnost JSDH hradí, viz. právě § 29. Tyto Jednotky SDH obcí jsou významným článkem plošného pokrytí, k zásahům na místa požárů a jiných mimořádných událostí jsou často povolávány operačními a informačními středisky Hasičských záchranných sborů krajů. Využitelnost při zásazích se liší podle kategorie a vybavení jednotek technikou a věcnými prostředky požární ochrany.
 
Většina členů JSDH je zároveň zařazena i v SDH. V drtivé většině případů sídlí oba subjekty na stejné adrese. A potkávat je můžete především na místě pro ně tak typickém, ve zbrojnici. Nutno poznamenat že členství v jednom subjektu není podmíněno členstvím v subjektu druhém.
 
Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí mají nenahraditelné místo v systému požární ochrany. Svým přístupem, obsluhovanou technikou a dovednostmi to denně dokazují. Vždy byly a jsou pilířem, který zabezpečuje včasnou pomoc občanům při hašení požárů, provádění záchranných pracích při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Protože být dobrovolným hasičem, není nutnost či povinnost. Je to čest.

Rozdělení jednotek PO do kategorií JPO I až JPO VI

Pro účely plošného pokrytí území ČR jednotkami PO se dle operační hodnoty dělí jednotky PO do šesti kategorií JPO I až JPO VI:

JPO I

(Jednotka HZS kraje)

Jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci. Poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti. V místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce.

Provádí zásahy v územní působností obce, v níž jsou dislokovány.

Doba výjezdu z místa dislokace do 2 minut, doba příjezdu na místo zásahu do 20 min.

JPO II/1 - JPO II/2

(Jednotka SDH obce)

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd jednoho (JPO II/1) či dvou (JPO II/2) družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000.

Provádí zásahy v územní působností obce, v níž jsou dislokovány.

Doba výjezdu z místa dislokace do 5 minut, doba příjezdu na místo zásahu do 10 min.

JPO III/1 - JPO III/2

(Jednotka SDH obce)

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd jednoho (JPO III/1) či dvou (JPO III/2) družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000.

Provádí zásahy v územní působností obce, v níž jsou dislokovány.

Doba výjezdu z místa dislokace do 10 minut, doba příjezdu na místo zásahu do 10 min.

JPO IV

(Jednotka HZS podniku)

Jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPIS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody.

Provádí zásahy převážně v areálu podniku, v němž jsou dislokovány.

Doba výjezdu z místa dislokace do 2 minut, doba příjezdu na místo zásahu není.

JPO V

(Jednotka SDH obce)

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu.

Provádí zásahy převážně v katastru obce, v níž jsou dislokovány.

Doba výjezdu z místa dislokace do 10 minut, doba příjezdu na místo zásahu není.

Do této kategorie je zařazena naše JSDH Uhlířov.

JPO VI

(Jednotka SDH podniku)

Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPIS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody.

Provádí zásahy převážně v areálu podniku, v němž jsou dislokovány.

Doba výjezdu z místa dislokace do 10 minut, doba příjezdu na místo zásahu není.

Nezařazené

Jednotky PO nezařazené do plošného pokrytí. Nezařazená jednotka sboru dobrovolných hasičů obce má základní početní stav jako jednotka kategorie JPO V. Nezařazené jednotky PO se zpravidla zařazují do druhého a vyššího stupně poplachu v poplachových plánech.

Jednotky PO kategorie JPO I až JPO III na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru ČR provádí zásah i mimo katastrální území obce v níž jsou dislokovány. Jednotky PO kategorie JPO IV až JPO VI plní úkoly jednotky v místně příslušném katastrálním území obce nebo areálu podniku svého zřizovatele, příp. na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru poskytují speciální techniku. Po dohodě se zřizovatelem mohou být jednotky kategorie JPO IV až JPO VI využívány k zásahům i mimo svůj územní obvod.

 

Pozn.:

- JPO – Jednotka Požární Ochrany

- Územní působností jednotky PO se rozumí optimální vzdálenost pro dojezd určitého druhu jednotky k místu zásahu, která vymezuje území jejího standardního působení, tzv. "hasební obvod". Vyjadřuje se buď v minutách nebo v kilometrech (při rychlosti jízdy vozidla 45 - 60 km/h dle místních podmínek). Při stanovení územní působnosti jednotek PO se vycházelo ze statistické analýzy zásahů jednotek PO a v potaz se braly i zkušenosti z ostatních evropských států.

 

Závěrem

Z výše napsaného je tedy patrné, že SDH a JSDH nemají po právní stránce nic společného. Mohou však spolupracovat, jak na to pamatuje zákon 133/1985 Sb., ve své páté části a to v §75. Člen JSDH nemusí být členem SDH a naopak. V obci může fungovat SDH, přitom obec nemusí mít povinnost zřídit JSDH. Nebo naopak, obec jednotku zřídí, aniž by v obci fungovalo SDH. Pokud někomu stále není jasný rozdíl mezi JSDH a SDH, nahraďte JSDH zkratkou JPO, tj. jednotka požární ochrany. Pokud obec nezřizuje svou vlastní JSDH, dle zákona by měla přispívat na společnou jednotku kraje (§ 29 odst. 1 písm. l zákona o požární ochraně) a hasičský záchranný sbor kraje má právo uložit jí zřízení požární hlídky (§ 69 odst. 1 písm. b zákona o požární ochraně).

 

Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že:

  • a) pomáhají vyhledávat členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
  • b) podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
  • c) podílejí se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů
  • d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží
  • e) podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární a hasičstva

Historie/statistiky

Rok založení SDH:1892
 
Počet členů SDH:115
Nejmladší člen SDH:7 let
Nejstarší člen SDH:88 let
 
Počet členů JSDH:10
Nejmladší člen JSDH:37 let
Nejstarší člen JSDH:49 let
Naposledy upraveno: 6.1.2021
Napište nám
Kontaktujte nás